สมัครดวงรายวัน

และผลสลาก กด *476#

ลุ้นรับรางวัล! เพียงแค่สมัครบริการรับข้อความดวงรายวัน และผลสลาก
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย
“ลุ้นรับรางวัล เพียงแค่สมัครบริการรับข้อความขนาดสั้น (SMS) ดวงรายวันและผลสลาก”
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ของรางวัล จำนวน 307 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 545,200 บาท
รางวัลที่ 1 รถยนต์ โตโยต้า ยาริส (TOYOTA YARIS) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 484,000 บาท
รางวัลที่ 2 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ จำนวน 153 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รวมมูลค่า 45,900 บาท
รางวัลที่ 3 แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช (Data Package ฟรีอินเทอร์เน็ต 1GB ระยะเวลาใช้งาน 15 วัน) จำนวน 153 รางวัล รางวัลละ 100 บาท รวมมูลค่า 15,300 บาท
กติกาการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือน ในโครงข่ายของ ทรูมูฟ เอช (Truemove H)
2. สมัครรับบริการรับข้อความขนาดสั้น (SMS) คำพยากรณ์ดวงชะตารายวันและผลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการกดรหัส *476# และกดโทรออก
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นรับรางวัลเพียงแค่สมัครบริการรับข้อความขนาดสั้น (SMS) คำพยากรณ์ดวงรายวันและรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาล (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย, กติกาการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือน ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ เอช ที่ทำตามรายละเอียดกติกาการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 ข้อความขนาดสั้น (SMS)
5. การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
- บริษัทจะทำการสุ่มเลือกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และพิมพ์ลงบนชิ้นส่วนกระดาษแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลต่อไป
- บริษัทจะทำการจับรางวัลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- บริษัทจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.truemove-h.com ทั้งนี้ สำหรับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 บริษัทจะโทรศัพท์แจ้งผลประกาศแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทราบทางหนึ่ง และสำหรับรางวัลที่ 3 บริษัทจะส่งข้อความขนาดสั้น (SMS) แจ้งผลประกาศแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทราบทางหนึ่ง
6. ในการจับรางวัล หากปรากฎชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคนใหม่ทดแทนต่อไป
7. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นเงินสดให้แก่บริษัทในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามมูลค่ารางวัลที่ตนเองได้รับ
8. ในการรับรางวัลผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
9. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องไม่มียอดค่าโทรศัพท์ค้างชำระและต้องมีสภานภาพเป็นผู้ใช้บริการอยู่ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจนถึงวันที่ขอรับรางวัล
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม, เปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. พนักงานของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
13. ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
14. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.truemove-h.com